Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ABEN PERSONEELSZAKEN  versie april 2016.  Inschrijving KvK 24489163

1                Algemeen
1.1             Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV Zelfstandigen.
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
1.2             Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3             Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.4             Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door leden van FNV Zelfstandigen.
 
2                Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1             Opdrachtnemer is slechts aan de overeenkomst gebonden indien de aanvaarding van de offerte hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.2             Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3             Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 
3                Prijs
3.1             Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen/loonkosten/overige) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2             In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.
3.3             Berekening reiskosten geschiedt via postcodes middels www.maps.google.nl.
 
4                Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
 
5                Intellectuele eigendom
5.1             Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2             De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
5.3             Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
6                Betalingsvoorwaarden
6.1             Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
Opdrachtnemer kan bij langdurige opdrachten voorlopige facturen of voorschotten doen toekomen, waarop deze betalingsvoorwaarden  gelden.
6.2             Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
6.3             Facturering zal per 14 dagen plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Kosten voor werkzaamheden door derden zullen op voorschotbasis in rekening worden gebracht.
6.4             Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
6.5             Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.               een betalingstermijn is overschreden;
b.               de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c.                de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d.               de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.6             Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum. Ook indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, gelden deze betalingsvoorwaarden. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.7             Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
6.8             Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
6.9             Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd.
6.10           Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
 
7                Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1             Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2             Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.3             Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 
 
 
8                Wijzigingen in de opdracht
8.1             Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2             Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
8.3             Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

9.               Ontbinding
9.1             Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2             Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3             Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4             Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5             Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6             Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
 
10.             Opzegging
10.1           Indien een middels opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst, een telefonisch vastgelegde overeenkomst of anderszins gemaakte overeenkomst, binnen 24 uur voor de aanvangstijd van de overeenkomst door opdrachtgever wordt geannuleerd, is volledige vergoeding van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Indien de annulering door opdrachtgever geschiedt tussen 5 kalenderdagen voor de aanvangstijd, en 24 uur voor de aanvangstijd van de overeenkomst is de 75% (vijfenzeventig procent) van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Indien de annulering door opdrachtgever geschiedt tussen 30 kalenderdagen voor de aanvangstijd, en 5 kalenderdagen voor de aanvangstijd van de overeenkomst is de 50% (vijftig procent) van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Indien de annulering door opdrachtgever geschiedt na schriftelijke vastlegging van de overeenkomst en voor 30 kalenderdagen voor de aanvangstijd van de overeenkomst is de 25% (vijfentwintig procent) van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
10.2           Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 
11              Aansprakelijkheid
11.1           De opdracht wordt door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op    basis van een inspanningsverbintenis.
11.2           Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt:
-de directe schade tot maximaal het honorarium/ de opdrachtsom;
-die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Bij het voorgaande moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11.3a         Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11.3b         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
11.3c         Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
11.3d         De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
11.3e         Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste € 500,-.
 
12              Controle en/of naheffing  loonheffingen
In geval van naheffing van loonheffingen,  hetzij bij opdrachtgever hetzij bij opdrachtnemer, zal de ene partij de andere partij binnen één week na ontvangst van de betreffende aanslag  middels een aangetekende brief  informeren, opdat beide partijen hun financiële belang bij het indienen van een bezwaarschrift zoveel mogelijk kunnen  borgen. Zij  zullen hun handelwijze in dat verband  zoveel mogelijk onderling afstemmen.
 
13              Vervanging
                  Het staat R. Aben vrij de werkzaamheden voor eigen rekening  geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden.
 
13              Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing