Compensatie regeling transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Veel werkgevers hebben moeite met het feit dat zij hun medewerker de verplichte transitievergoeding moeten betalen na 2 jaar ziekte. Met als gevolg ‘slapende’ dienstverbanden (d.w.z. er werd geen ontslagvergunning aangevraagd, waardoor er geen recht op transitievergoeding was). Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel die compensatie van deze vergoeding regelt moet u met een aantal zaken rekening houden.
 
Per wanneer?
Bedoeling is dat de wet op 1-4-2020 ingaat, én een terugwerkende kracht heeft tot 1-7-2015 (ingangsdatum WWZ). We hebben het dus over oude (vanaf 1-7-2015) en nieuwe (per 1-4-2020) gevallen.
 
Wat is het verschil?

 • De oude gevallen betreffen betalingen aan medewerkers, na 2 jaar ziekte, die u heeft gedaan voor 1-4-2020.
 • De nieuwe gevallen betreffen betalingen aan medewerkers, na 2 jaar ziekte, die u heeft gedaan vanaf 1-4-2020.

U kunt het betaalde bedrag terugvragen bij het UWV, die deze teruggave elektronisch (via het UWV Werkgeversportaal) zal regelen. 

Wat heeft u daarvoor nodig?
Omdat de wet en de uitvoering ervan nog in ontwikkeling is zal hier later meer over bekend worden. Voor alsnog is het goed uw ontslagdossier aan te vullen met de volgende zaken:

 • De arbeidsovereenkomst met uw werknemer
 • De beschikking waaruit blijkt dat het UWV (of de kantonrechter) toestemming heeft verleend de arbeidsovereenkomst op te zeggen (c.q. is ontbonden) vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Een eventuele beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden na 2 jaar ziekte en het verstrijken van de opzegperiode
 • Bewijs van arbeidsongeschiktheid in de vorm van de beschikking WIA of ZW-uitkering. Heeft u deze niet in uw bezit dan kunt u de bedrijfsarts om een verklaring vragen
 • Een kopie van de loonstrook
 • Een berekening van de transitievergoeding
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding (kopie bank) aan werknemer. 

Wat zijn de termijnen?

 • Voor de oude gevallen: Deze aanvraag moet u uiterlijk op 30 september 2020 hebben ingediend.
 • Voor de nieuwe gevallen: Uiterlijk 6 maanden na betaling van de (volledige) vergoeding aan werknemer. 

Hoe wordt deze regeling gefinancierd?
De compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), de premie hiervoor zal gaan stijgen.
 
Overigens lijkt deze compensatieregeling samen te lopen met andere afspraken uit het regeerakkoord, welke worden uitgewerkt in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab), wat een aanpassing van de WWZ uit 2015 moet gaan worden.
 

Bron: XpertHR, HR Rendement